Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

  ……………………………………….., dn. ………………….  

…………………………………………………………………..                         
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
(imię, nazwisko i adres konsumenta/
przedsiębiorcy na prawach konsumenta)

……………………………………………………….
……………………………………………………….
………………………………………………………..
(dane adresowe sprzedawcy)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:

lp.nazwa produktuilość sztukcena
    
    
    

Data zawarcia umowy (data zakupu):……………………………………….
Data dostarczenia towaru do klienta:………………………………………..

………………………………………
Podpis
(tylko jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)

Pana / Pani dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy przez Robert Zieliński przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Zieliński „Małpki 3”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6782638925, nr REGON 386338470.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w formularzu, przysługują Panu / Pani: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.  

W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawcy, biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres 2 miesięcy.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem sklep@manelle.pl

POUCZENIE SPRZEDAWCY:

  1. Od umowy zawartej na odległość odstąpić mogą wyłącznie Klienci będący Konsumentami oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta i o takich Klientach jest mowa w niniejszym pouczeniu.
  2. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy pokrywa Klient. Nie należy odsyłać towaru za pośrednictwem usługi “za pobraniem”. W przypadku odesłania towaru do Sprzedawcy za pośrednictwem usługi “za pobraniem”, Sprzedawca odliczy poniesiony koszt odebrania przesyłki i potrąci tę kwotę od wartości zwrotu należności w związku z odstąpieniem od umowy.
  3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości towaru nowego z wartością towaru zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia.
  4. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta, z zastrzeżeniem punktu 6. niniejszego Pouczenia. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego,  które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.
  5. Zwrot o którym mowa powyżej zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji.
  6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Koszyk